bootstrap templates


ASSESSORAMENT I DISSENY DE SERVEIS DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
Tenim la voluntat de promoure una millor gestió dels residus municipals amb el foment de la recollida selectiva i el compostatge, l'increment de la reutilització, el foment de la prevenció, l'optimització i millora contínua dels serveis de recollida, neteja viària i deixalleries, etc. des del punt de vista ambiental, social i econòmic. 

  • Diagnosi tècnica i ciutadana de la situació actual dels serveis, especialment els de recollida de residus municipals, neteja viària i deixalleria.
  • Disseny tècnic i econòmic per a la implantació de nous serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleria.
  • Assessorament i redacció de Plecs de Condicions Tècniques, amb participació ciutadana, així com el suport en el procés d’adjudicació de nous contractes de serveis.


  • Disseny i acompanyament tècnic en el procés d’implantació de nous serveis.
  • Seguiment de serveis: neteja viària, recollida de residus, espais verds, espais públics, etc.
  • Seguiment pressupostari dels serveis: conformació de factures, certificació dels serveis prestats, anàlisi de costos, etc.
  • Diagnosi, disseny i implantació d’espais de reutilització a les deixalleries.
  • Estudi i implantació de mesures per a la millora contínua del serveis.